Little Red Riding Hood

Once upon a time there is a little girl.Her mother buys her a red cloak.She likes the red cloak so much that
she wears it wherever she goes.For this reason everybody calls her Little Red
Riding Hood.
One day “Little Red Riding Hood” shouts her mother.”Your
grandmother is still ill.Get dressed and take these cookies to her.”
Little Red Riding Hood gets dressed,wears her red cloak.Her mother says
“Do not leave the footpath on Bunny Forest.Go straight to your
grandmother’s house.”
“OK.I won’t mum” she replies and leaves.
She goes into the Bunny Forest,takes a few steps and suddenly a
wolf jumps out of a bush and stands in front of her.She is so
frightened that she nearly drops her basket full of cookies.The wolf doesn’t seem hostile though.”Where
are you going little girl?” he asks.”I’m going to my grandmother’s house at the end of the Bunny Forest.She
is not well these days.By the way my name is not “little girl”.It’s Little Red Riding Hood.” she replies.”I’m
sorry,I must leave.Let me run and tell your grandmother that you are coming.Don’t fool around much and
be late.” says the wolf and runs away.
There is a woodcutter in the forest.The wolf is afraid of him and he doesn’t want to be seen by him.He
follows a shortcut to the granny’s house and knocks at the door.
“Who’s that?” asks the old woman.
“It’s me,Little Red Riding Hood” replies the wolf changing his voice. “I brought you some cookies from
mum.” he adds.
“The door is open.Come in then.” shouts the granny and the wolf jumps in hastily.He is so hungry that he
eats the granny without even chewing her.
A short while later Little Red Riding Hood arrives and knocks at the door.
“Who’s that?” shouts the wolf in a soft voice.
“It’s me,Little Red Riding Hood” she replies.
“The door is open.Please come in.” he says.
Little Red Riding Hood hesitates for a while.”How strange is my granny’s voice?” she thinks.Then she
remembers that she is ill and she opens the door and goes in.
The wolf is lying in the bed in the old woman’s clothes and glasses and he hides himself well under the
granny’s blanket.”Leave what you have in your hand on the table and come here” he says.She leaves the
basket , but she doesn’t approach much to the granny because she looks so different.She starts
questioning her.
“What long arms you have,granny” says Little Red Riding Hood.
“The better to hug you,my dear” replies the wolf.
“What big ears you have,granny” says Little Red Riding Hood.
“The better to hear you,my princess” replies the wolf.
“What big eyes you have,granny” says Little Red Riding Hood.”The better to see you,my darling” replies the wolf.
“But granny,what sharp and big teeth you have” says
Little Red Riding Hood.
“The better to eat you,dear” shouts the wolf and jumps
out of the bed.He attacks Little Red Riding Hood and
swallows her at once.He feels very sleepy and falls asleep
in a few minutes.
The woodcutter is passing by the house when he hears
some strange noise coming from the granny’s house.The
wolf is snoring loudly.He looks in through the window
and recognizes the wolf.He enters the house , holds the
bad wolf tightly and makes him throw up what he has in
his stomach.Luckily the grandmother and Little Red
Riding Hood is alive and in one piece.They thank the
woodcutter and give him some cookies.Little Red Riding Hood promises she will never talk to strangers
again.

To be. to buy. to like. to go. to call. to shout. to get. to say. to leave. to take. to jump. to stand. to seem. to though. to ask. to by.

Ավետիք Իսահակյան

Ավետիք Իսահակյանը ծնվել է 1875 թ. հոկտեմբերի 30-ին, Ալեքսանդրապոլում, մանկությունն ու պատանեկությունն անցել է Ղազարապատ գյուղում, որն այժմ կրում է բանաստեղծի ազգանունը՝ Իսահակյան։ Սովորել է ԷջմիածնիԳևորգյան ճեմարանում, 1893-ին ընդունվել է Լայպցիգի համալսարան՝ որպես ազատ ունկնդիր։

Քաղաքական գործունեությանը զուգընթաց վաղ երիտասարդական տարիներից զբաղվել է նաև գրականությամբ։ 1895 թվականին վերադառնալով Լայպցիգից՝ ընդգրկվել է նորաստեղծ ՀՅԴ կուսակցության Ալեքսանդրապոլի կոմիտեի մեջ, 1896 թ. ձերբակալվել է և մեկ տարի արգելափակվել Երևանի բերդում։

Բանտից դուրս գալուց հետո տպագրել է «Երգեր և վերքեր» բանաստեղծությունների իր առաջին գիրքը։ 1897 թվականին մեկնել է արտասահման, Ցյուրիխիհամալսարանում ունկնդրել գրականության և փիլիսոփայության պատմություն։ 1902 թ. վերադարձել է հայրենիք, ապա հաստատվել Թիֆլիսում։ 1899 1906 թթ. ստեղծել է «Հայդուկի երգեր» բանաստեղծությունների շարքը, որը դարձավ հայ ֆիդայական պայքարի անդրանիկ արտահայտությունը հայ դասական պոեզիայի մեջ։ 1908 թ. դեկտեմբերին, ի թիվս 158 հայ առաջադեմ մտավորականների, Իսահակյանը ձերբակալվել է «դաշնակցության գործով» և կես տարի Թիֆլիսի Մետեխի բանտում մնալուց հետո ինչպես և Հովհաննես Թումանյանը, խոշոր գրավով ազատվել է կալանքից։ Կովկասում մնալը այլևս անհնար էր, և 1911 թ. Իսահակյանը տարագրվել է արտասահմանում։

Իսահակյանը մեկնում է Բեռլին և գերմանական մի շարք մտավորականների հետ մասնակցում է Գերմանա-հայկական ընկերության ստեղծմանը՝ միաժամանակ խմբագրելով ընկերության «Մեսրոբ» պարբերական հանդեսը։

Պատերազմից և Մեծ եղեռնից հետո Իսահակյանը արտացոլել է հայ ժողովրդի ողբերգական ճակատագիրն ու նրա հերոսական ազատամարտը։ Բանաստեղծը ձեռամուխ է եղել հայերի ցեղասպանության մեղադրականի՝ «Սպիտակ գրքի» ստեղծմանը, որի մի զգալի հատվածը տեղ է գտել 1915-1922թթ. «Հիշատակարան» գրառումներով։ Այդ ժամանակահատվածում Իսահակյանը հիմնականում հանդես է եկել հրապարակախոսական հոդվածներով, որոնց բովանդականությունը Հայկական հարցն էր, Հայաստանի վերամիավորման խնդիրը, հայկական պետականության վերականգնումը։ Եղեռնի ծանր պատկերներով են հագեցած նրա «Ձյունն է եկել ծածկել հիմա…», «Հայաստանին», «Ահա նորեն գարուն եկավ» բանաստեղծությունները։

THE ROYAL FAMILY AND THE GOLDEN COUPLE

The British Royal Family are more popular than ever. 69% of the population think Britain would be ‘worse off’ without a royal family, and only 10% would prefer to vote for the next Head of State. So what explains this pro-royal feeling? Well, perhaps it has something to do with the popularity of Prince William, and his wife Catherine (Kate for short). Since their romance began at university, the couple have provided constant interest and entertainment for the British media and their fans in the general public. With the arrival of their first baby, who is third in line to the throne to be the future King of England, excitement went higher than ever.

A ROYAL WEDDING

Prince William and Kate Middleton announced their engagement in 2010, and the wedding took place in April 2011. The Queen declared the wedding day a national holiday in the UK. There were street parties all over Britain, including one in Downing Street hosted by the Prime Minister David Cameron. The media talked obsessively about every detail of the day; the wedding dress, the guests, the route to Westminster Abbey, the kiss on the balcony … everything was analysed carefully. You couldn’t open a newspaper or a magazine or switch on the television without seeing the happy royal couple.

A FAIRYTALE PRINCESS?

For people from countries who do not have a royal family, maybe the idea of marrying a prince and becoming a princess seems like something from a fairytale. But is it really a dream come true? What is life really like for Kate Middleton, the Duchess of Cambridge? On the one hand she lives a celebrity lifestyle of exotic travel, beautiful clothes, the best restaurants and spending time with famous people. On the other hand, she actually works very hard. She supports several charities, appears at official events and has the eyes of the world on her at all times. It can’t be easy knowing that every step you take is being photographed and reported by the press and later examined by your adoring fans.

THE ROYAL BABY

Kate and William’s son was born on July 22nd 2013 and made Prince Charles a grandfather for the first time. The Queen is now a great-grandmother! As the royal couple arrived at the hospital there were already hundreds of reporters from around the world waiting outside to hear the news. Buckingham Palace announced the birth by putting a notice outside by the palace gates on a fancy-looking golden stand. Immediately hundreds of people arrived at the palace to celebrate the news. There was a party atmosphere on the streets of London and news reports went out around the world to tell everyone about the arrival of the baby prince. Other cities around the world joined in the celebrations too; Niagara Falls in Canada was lit up with blue lights, as were other landmarks around the world. The day after the birth of the prince the front pages of all the major newspapers carried the story. One paper, The Sun, even changed its name to The Son for the day! Others published special souvenir editions. One online newspaper, the Guardian, gave their readers two options on their website – to see the news with or without reports of the royal birth. This was welcomed by many who find the hype and media attention a little too much.

THE LIFE OF A PRINCE

What sort of life will the little prince have? Kate and William will no doubt try to keep his childhood as normal as it possibly can be. But this won’t be easy with the world’s media following your every move from even before the moment you are born. Princess Diana faced the same challenge with her sons, William and Harry. She tried to ensure that they did some of the same things as other children of their age like go to theme parks and play outside. Only time will tell what sort of life this prince will lead. For now it seems the nation are enjoying welcoming him into the world and whether you’re a keen royalist or not, there’s not a lot you can do to avoid hearing about the youngest member of the royal family. Congratulations to Will and Kate!

The British Royal Family are more popular today than they used to be.
TrueFalse
The new prince is fourth in line to the throne.
TrueFalse
Prince William and Kate Middleton met at a horse-riding club.
TrueFalse
Kate and William went to the same university.
TrueFalse
On Kate and William’s wedding day, most people in the UK had a holiday from school and work.
TrueFalse
There wasn’t a lot of information in the news about Kate and William’s wedding.
TrueFalse
Prince Charles has got five grandchildren.
TrueFalse
On the day after the birth, most newspapers reported the story on the front page.
TrueFalse

Դասարանական աշխատանք

 

Ես կամաց-կամաց ․․․ գիշերվա տիրակալի ․․․ կռնչոցին, և այն ․․․ այլևս։

Բու, ես, ընտելանալ, սարսափել։

Ես կամաց-կամաց ընտելացա գիշերվա տիրակալի բուի կռնչոցին, և այն ինձ այլևս չեր սարսափեցնում։

 

Սոնան պատմել էր, որ իր ․․․ այգում կարմիր ․․․ մի մեծ թուփ է ․․․, որի մասուրից պատրաստած թեյով շատ ․․․ էն բուժվել

Մասրենի, հայր, մարդ, լինել։

Սոնան պատմել էր, որ իր հոր այգում կարմիր մասրենում մի մեծ թուփ է եղել, որի պատրաստած թեյով շատ մարդիկ էն բուժվել։

Վախից Սիմոնի լեզուն ․․․, նա ․․․ շրջվեց դեպի դուռը, բայց ․․․ դռան շեմից ներս ․․․՝ հանգիստ շունչ քաշեց։

Տեսնել, մտնել, փշաքաղվել, կապընկնել։

Վախից Սիմոնի լեզուն կամընկավ, նա փշաքաղվելով շրջվեց դեպի դուռը, բայց տեսնելով դռան շեմից ներս մտնողին՝ հանգիստ շունչ քաշեց։

Անցնելով ․․․ վրայով՝ մենք ․․․ վեհաշուք ․․․, որի հարավային ․․․ տակ ծաղկել էր նշենի։

Պարիսպ, կամուրջ, մոտենալ, Եկեղեցի։

Անցնելով կամրջի վրայով՝ մենք մոտեցանք վեհաշուք, Եկեղեցուն մոտ որի հարավային պարիսպի տակ ծաղկել էր նշենի։

Գուրզ, մրրիկ, մշուշ, մուշտակ, սկուտեղ, մագիլ, մատուցարան, քուրք, շամանդաղ, ճիրան, վզնոց, տուրք, մանյակ, փոթորիկ։

Մշուշ-շամանդաղ

Քուրք-մուշտակ

Մագիլ-ճիրան

Վզնոց-մանյակ

մրիկ-փոթորիկ

Մատուցարան-սկուտեղ

 

Ճախրել, միակցել, կոծկել, որոճալ, փխրել, ծամել, կնքել, խորհել, գրոհել, քողարկել, խուժել, մտածել, մկրտել, շաղկապել։

Որոճել-ծամել

Գրոհել-խուժել

Խորհել-մտածել

Կնքել-մկրտել

Միակցել-շաղկաել

Կոծկել-քողարկել

 

 

Ածանցներ և վերջածանցներ

Հայերենի ածանցները երկուսն են, նախածանցներ,վերջածանցներ։                        Նախածանցները դրվում են բառի կամ արմատի արջևից և կոչվում են նախածանցավոր բառեր։

Օրիանկ՝ անտուն, ապօրինի, ենթակա, առտասահման և այլն։

Վերջածանցները ավելանում են բառի կամ արմատի վերջից և կոչվում են վերջածանցավոր բառեր։

Օրինակ՝ ուրախություն, հարգանք, կազմվացք, գրավոր,զինվոր,

 

Արևածաղիկ       Ցի

Սառցալեռ           Ենի

Ադամաթուզ        Ունդ

Կաթնասուն        Ավոր

Բանադրել           Յալ

Ուղեմոլոր           Ունք

 

Մոլորյալ,ծաղկունք,թզենի,սնունդ,մոլորյալ,բանավոր

 

Սահադաշտ                 Ուտ

Մոշահավ                     Ակ

Մոլորապտույտ           Ային

Որդեկորույս                Իկ

Որսաղգող                   Յալ

Բանտաղուց              վոն

 

Մոշուտ,կորուսյալ,գողոն,դաշտանի,ոլորակ,խցիկ։

 

Էկոլոգիա

Բերքլի Փիթը գտնվում է հին պղնձի հանքի մեծ փոսում` ԱՄՆ-ի Մոնտանա նահանգի Բուտ քաղաքի մոտ:

Աշխատանքները տեղանքում սկսվել են 1955 թվականին`Atlantic Richfield Company հսկա ընկերության կողմից: Երբ 1982թ-ին հանքը փակվեց, կեղտոտ հողաջուրը սկսեց դանդաղորեն լցվել փոսը:

Սկսած 1982թ-ից ջրի մակարդակը բարձրացավ 46 մետրով:
Այս լիճը համարվում է ամենաթունավորն աշխարհում, քանի որ ունի հետևյալ

բաղադրությունը` պղինձ, թթուներ, ցինկ, մկնդեղ, արտադրության թունավոր թափոններ: 1995թ.-ին սագերի երամը նստեց լճի ջրի վրա և այլևս չթռավ: Փրկարարները ջրից հանեցին 342 սատկած սագ:

Չնայած լճի ջուրը պարունակում է բազմաթիվ թունավոր նյութեր, որոշ ժամանակ առաջ լճի հատակին հայտնաբերվել են ջրիմուռների և միկրոօրգանիզմների նոր տեսակներ, որոնք առաջացել

են կյանքի համար պայքարի արդյունքում: Նրանց կառուցվածքը թույլ է տալիս բավականին լավ զարգանալ նման անբարենպաստ միջավայրում:

Գիտնականները ենթադրում են, որ այդպիսի օրգանիզմների հետազոտությունը կօգնի գտնել քաղցկեղի դեմ պայքարի առավել արդյունավետ դեղամիջոցներ:

Ամենալավ բանը

Լուսավոր ու շքեղ տան մեջ իր խարտիշահեր ու կապուտաչյա դստեր հետ  ապրում  էր մեծահամբավ մի իմաստուն: Տան ձեղնահարկում մի փակ սենյակ  կար: Ողջախոհ գիտունն այնտեղ պահում էր  աշխարհի ամենալավ բանը: Հետաքրքրասեր դստրիկը  փափագում էր  մտնել առեղծվածային սենյակը, սակայն հայրը մերժում էր. աղջիկը դեռ փոքր էր: Երբ աղջիկը դարձավ  կենսաթրթիռ ու նրբագեղ մի օրիորդ, հայրը ինքնակամ հանձնեց նրան գաղտնարանի բանալին: Աղջիկը սրտատրոփ բացեց դուռը: Դափ-դատարկ սենյակում դրված էին ճախարակ, իլիկ ու մի բաց գիրք:  Հուսախաբ աղջիկն արցունքոտ աչքերով գնաց հոր մոտ: Իմաստուն հայրն ասաց.

-Ճախարակն ու իլիկը աշխատանքն են,  գիրքը` ուսումը: Դրանցից լավ բան չկա աշխարհում:  Ամեն լավ բանի մարդը հասնում է տքնաջան աշխատանքի ու գիտության շնորհիվ:

 

Առաջադրանքներ

Ի՞նչ գիտես ճախարակի ու իլիկի մասին, ի՞նչ գործիքներ են դրանք:

Ճախարակ թել մանելու գործիք։ Բաղկացած է թեք ոտքերով պատվանդանի վրա ամրացված առանցքակալից, դրա միջով անցնող և երկու կողմերում միակտոր փայտից կամ միմյ անց վրա խաչաձև դրված ութաձև բարակ տախտակներով թևերից ու թելը փաթաթող իլիկից։ Թևերը միմյանց միանում են վերին և ստորին եզրերի ատամների արանքով անցկացված բրդե թելերով և կազմում անվի հակառակ երեսը։ Թևերի վրա փաթաթված կպրած թելով առանցքի վրա ամրացված շուռտվիկի միջոցով գործի դրվող անվի պտույտը փոխանցվում է իլիկին։ Ճախարակով մանում էին ցանկացած բարակության և ոլորման աստիճանի թել։ Այժմ ճախարակը օգտագործվում է հազվադեպ։

Իլիկ — Թել մանելու ձեռքի հոլաձև գործիք:

Ձևակերպիր մի միտք, աֆորիզմ աշխատանքի մասին:

Ով աշխատինա կուտի:

Դուրս գրիր տեքստից  բարդ և ածանցավոր  բառերը և դրանցով կազմիր բառակապակցություններ:

Կապուտաչյա  հայրենիք,լուսավոր մարդ, մեծահաբավ  գիտնական, հետաքրքրասեր երեխա, իմաստուն ծերունի, առեղծվածային հայացք, հուսախաբ արարք, մեծ ձեղնահարկ:

Գրիր  շարադրություն  «Ամենից  լավ  բանը» վերնագրով:

Ամենալավ բան չկա աշխարհում։ Ամենը թերի է, կիսատ, ոչ լիարժեք։Սակայն մեր կյանքում կան շատ լավ բաներ, որոնք մենք, եթե ճիշտ կողմից դիտենք, ապա կգտնենք նրաց մեջ գոնե մեկ լավ բան և այն կանվանենք, որ ամենալավն է։

Յուրաքանչյուր անձ իր կյանքում ունի իր համար ամենալավ և ամենավատ բանը, որը իր հոգու արտացոլանքն է։ Եվ իր բոլոր ցանկությունները և, ինչու չէ, երազանքները նա տեսնում է ամենալավ բառի ներքո։

Իսկ ինձ համար ամենալավ բանը ծնողներս, ընտանիքս, ընկերներս ու ինձ շրջապատող անձիք են, որոնց օգնությունից ես անխտիր կարող եմ օգտվել, ինչպես նաև իմ գիտելիքներն ու գրքերը, որոնք ինձ են պատկանում, և ոչ ոք չի կարող այն ինձնից վերցնել։​​

Հայրենիքում

Եղիշե Չարենց

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր:
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու:
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր:
Մենակ էի ես: Ինձ հետ էիր դու:
Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կարոտը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն:
Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին:
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին

Դասարանական աշխատանք

Շուն, մարդ, ջուր, գիր, կրակ։

Անորոշ, անդշիրիմ, ապարդյուն, առօրյա, արտասահման։

Մենակություն, կանոնաբար, սիրելի, հուսալի, գալարուն։

Արևածաղիկ,  մեծաքանքար, շիկահեր, թավջութակ, մայրամուտ։

 

Դվինը, հիմնադրվել է 4-րդ դարի առաջին կեսին։ Գտնվում է Այրարատ նահանգի Հայոց Ոստան գավառում Ըստ պատմահայր Մովսես Խորենացու՝ «դվին» բառը պարսկերեն ծագում ունի և նշանակում է բլուր։ Միջնադարյան Հայաստանի Դվին մայրաքաղաքի ավերակները գտնվում են Վերին Դվին, Հնաբերդ, Վերին Արտաշատ, Նորաշեն, Այգեստան գյուղերի տարածքներում, Երևանից մոտ 30 կմ հարավ։ Մայրաքաղաք է եղել 336-428 թթ․ բնակչությունը եղել է մոտ 100․000 մարդ։ 330-338 թթ․ Դվինի թագավորը եղել է Տիգրան Մեծի որդին Խոսրով Կոտակը։

 

Անտուն    Ձևեր

Սուրբ       Մորթ

Մեջ           Տեսնել

Ձու           Երթ

Չու           Պատկերել

Թուխ       Դեպք

 

Տնտես, Սրբապատկեր, Միջադեպ, Ձվաձև, Չևերթ, Թխամորթ

 

Ուղիղ          Ճեմել

Դափնի       Սպանել

Այգ             Օծել

Սեգ            Ձգել

Ճանճ         Բացել

Ոսկի         վարդ

 

Այգաբաց, Սիգաճել, Ուղղաձիգ, Դափնևարդ, Ոսկեզոծ, Ճանճասպան

 

Միշտ       Մերձենալ

Տուն         Գունավոր

Կատու     Ցուցակ

Ոսկի         Դալարել

Հոգի         Մաշել

Ժամ         Ձագուկ

 

Կատվաձագ, Մշտադալար,Տնամերձ, Ոսկեգույն, Հոգամաշ, Ժամացույց

 

Տուն              Կետ

Քեն               Ուղևոր

Դեմք             Խնդրել

Խիճ              Քանդել

Գագաթ        Ցավագին

Գլուխ           Փոշեկուլ

 

 

Տնաքանդ, Գլխացավ․ Գագաթնակետ,  Քինախնդիր, Դիմափոշի, խճուղի,

Դասարանական աշխատանք

Թուխ         Համեղ

Ծաղիկ       Գեղեցիկ

Գինի          Հերարձակ

Անիվ          Դող

Անգույն     Բույլ

Վկայել      Գրել

 

Ծաղկաբույլ, անվադող, վկայագիր, գինեհամ, թխարձակ,գունագեղ։

 

Թերի               Վարդ

Ըմբիշ              Գծել

Կես                  Լուսնյակ

Դափնի            Թույր

Դեղին             Կշռել

Զարտուղի      Մարտիկ

 

Ըմբշամարտիկ, Թերակշիռ, Կիսալուսին, Դափնեվարդ, դեղնաթույր, զարթաուղի։

 

Մրրիկ     Մարտիկ

Զույգ      Գրիչ

Գոտի      Քաղցած

Սուղ        Փայտ

Ոչինչ       Տարափ

Թերի       Հավատալ

 

Մրրկատարափ, զույգամարտ, սղագիր,