Գրաբարյան ընթերցանություն փոխադրություն

Ձմեռ էանց, անձրևք անցին և գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում.ժամանակ եհաս յատանելոյ. Ձայն տատրակի լսելի եղև յերկրի մերում. Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր. Որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի՛ ե՛կ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ:…Երևեցո՛ ինձ զերեսս քո և լսելի արա ինձ զբարբառ քո. Զի բարբառ քո քաղցր է և տեսիլ քո գեղեցիկ:

Ձմեռը անցավ,անձրևները անցավ և մեկնեցի:Ծաղիկները երևացին մեր երկրում. ժամանակը հասավ էտելու: Տատրակի ձայնը լսելի եղավ մեր երկրում. Թզենին բողբոջեց: ՄԵր ծաղկած խաղողի որթերը արձակեցին հոտերը:Վեր կաց, եկ մտերիմ իմ, գեղեցիկ իմ աղավնի իմ….. Ցույց տուր ինձ քո երեսը և լսելի դարձրու քո խոսքը, քանի որ քախցր է քո խոսքը և տեսքտ գեղեցիկ: